Memo on Mandatory Holiday Break 2021 (No. PLDC 21-24)